1. Salą Zabaw dla dzieci „SZYMONEK ANCYMONEK”(zwaną dalej w skrócie Salą Zabaw lub Obiektem) zarządza firma „BUTTERFLY” F.H.U., NIP: 7251948622, REGON: 101408208 z siedzibą w  Łodzi (adres siedziby: ul. Brzechwy 7/30, 93-217 Łódź)(zwana dalej w skrócie Właścicielem).
2. Wszystkie osoby odwiedzające Salę Zabaw i korzystające z niej są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Obiektu, a wejście na Salę i rozpoczęcie korzystania z niej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z tym regulaminem, a przede wszystkim oznacza pełna zgodę na wszystkie zasady określone w tym regulaminie oraz stanowi zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.
3. Sala Zabaw jest Obiektem, z którego mogą korzystać Osoby spełniające następujące warunki:
1. Dzieci (czyli osoby w wieku do 12 lat) mogą korzystać z Sali tylko w obecności Rodzica lub Opiekuna prawnego albo innego Opiekuna (faktycznego / zorganizowanej grupy), który sprawuje stałą opiekę nad Dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Sali.
2. Dorośli, czyli osoby w wieku powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Sali Zabaw bez ograniczeń wiekowych.
Powyższe (poza wskazaniem warunków wiekowych oraz obowiązku opieki albo zgody) oznacza także, że Sala Zabaw nie świadczy opieki nad Dziećmi, dlatego korzystanie z Obiektu i z jego Atrakcji przez Dziecko możliwe jest wyłącznie na podstawie Zgody na korzystanie z Sali wyrażonej przez Rodzica albo Opiekuna prawnego w formie oświadczenia albo wyrażonej przez osobistą obecność i opiekę. Ponadto korzystanie z Obiektu odbywa się na własne ryzyko Rodzica lub Opiekuna prawnego, który powinien sprawować stałą opiekę nad Dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Sali, na własne ryzyko osoby udzielającej tej Zgody oraz na ryzyko samej osoby korzystającej z Obiektu.
 4. Aby dostać się do Sali, musisz pobrać NUMEREK/KARTĘ umożliwiające pobyt w Sali Zabaw i korzystanie z Atrakcji, które dla Ciebie i Twoich bliskich przygotowaliśmy. Opłaty dokonuje się zgodnie z cennikiem dostępnym w Szatni oraz na stronie internetowej www.SzymonekAncymonek.pl. Opłata za pierwszą godzinę zostaje pobierana z góry za pełną godzinę użytkowania. Opłata wejściowa (to jest bilet) nie pokrywa kosztów: konsumpcji, gastronomii oraz innych usług dodatkowy płatnych odrębnie wg cennika Sali Zabaw. Za czas wykupiony, a niewykorzystany, a także za niewykorzystane Atrakcje Sala Zabaw nie dokonuje zwrotów wniesionych opłat. Uważaj na otrzymaną Kartę/Numerek, ponieważ Karta/Numerek podlega zwrotowi przy wyjściu z Obiektu. Pamiętaj, że odpowiadasz materialnie za zgubienie lub uszkodzenie Karty lub Numerka. Odpowiedzialność materialna z tego tytułu wynosi: za Kartę 50 zł, za Numerek 50 zł.
 5. Pamiętaj też, że wszyscy Goście Sali Zabaw zostawiają odzież wierzchnią i buty w  szatni. Pobyt w Sali w butach, w których zwykle chodzisz jest zabroniony. Z takich butów możesz korzystać tylko po założeniu ochraniaczy przed wejściem na Obiekt. Dla zachowania bezpieczeństwa oraz higieny w naszej Sali możesz poruszać się tylko w skarpetach albo w obuwiu jednorazowym sprzedawanym przez Salę oraz obuwiu domowym. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren Sali Zabaw w obuwiu na wysokim obcasie oraz tzw. „szpilkach”, osoby nie stosujące się do danego punktu, ze względów bezpieczeństwa dzieci będą proszone o opuszczenie Sali Zabaw. O ocenę czy Twoje obuwie spełnia nasze standardy zapytaj się w Szatni przed wejściem na Obiekt. Dzieci na terenie Sali Zabaw bawią się wyłącznie w skarpetkach lub miękkich kapciach. Ze względów higienicznych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Sali Zabaw na boso.
6. W pomieszczeniach Sali Zabaw surowo zabronione jest palenie, picie alkoholu, zażywanie jakichkolwiek środków odurzających lub ograniczających świadomość, w tym narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. Zabronione jest również wchodzenie na teren Obiektu w stanie po spożyciu alkoholu lub zażyciu jakichkolwiek środków odurzających albo ograniczających świadomość, w tym narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. W przypadku gdy Pracownik Sali stwierdzi lub będzie w uzasadnionym stopniu podejrzewał, że doszło do naruszenia powyższych zakazów, ma prawo zażądać od osoby, której to dotyczy, natychmiastowego opuszczenia terenu Obiektu. W takiej sytuacji Sala Zabaw nie zwraca opłat wniesionych w związku z wejściem na jej teren przez osobę, której to dotyczy.
7. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów nie będą wpuszczane do Sali Zabaw, albo będą wypraszane przez pracowników Obiektu bez zwrotu kosztów i jakikolwiek odszkodowań z tego tytułu.
8. Możliwe jest korzystanie z Sali Zabaw przez zorganizowaną grupę osób. W takim przypadku Opiekunowie grupy przed wejściem do Sali Zabaw zobowiązani są do zapoznania członków grupy z regulaminem, ponieważ Opiekunowie grupy są odpowiedzialni za osoby wchodzące na Obiekt w ramach zorganizowanej grupy. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie taką ilość osób (dzieci), jakiej w trakcie pobytu oraz korzystania z Sali Zabaw jest wstanie osobiście zapewnić bezpieczeństwo oraz której jest w stanie zapewnić opiekę zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie.
9. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Czas korzystania z Obiektu zaczyna się w momencie sczytania Numerka/Karty przez Pracownika Sali Zabaw, a kończy w momencie jej oddania. 
11. Rodzice, Opiekunowie prawni, a także inne dorosłe osoby towarzyszące Dzieciom (w tym: Opiekun zorganizowanej grupy) ponoszą pełną odpowiedzialność za Dzieci, które pozostają pod ich opieką, którym udzielili Zgodę na korzystanie z Sali Zabaw lub którym towarzyszą, a która to odpowiedzialność związana jest z obecnością Dzieci w Sali Zabaw. Rodzicu, Opiekunie, ponosisz pełną odpowiedzialność za Dziecko, które z Tobą przyszło. Ma to miejsce także w przypadku pozostawienia Dziecka samego w Sali  (bez uprawnionego Opiekuna, na podstawia oświadczenia).
12. Za wszystkie szkody, będące działaniem, efektem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Obiektu w wieku do 18 roku życia, odpowiadają ich Rodzice bądź Opiekunowie. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dana osoba. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez Gościa mienia znajdującego się w Sali zabaw, Właściciel ma prawo żądać pełnego odszkodowania od Gościa oraz osób za niego odpowiadających.
 13. Pamiętaj, że korzystanie z Sali Zabaw może wiązać się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Dlatego podkreślamy, że każda osoba korzysta z infrastruktury udostępnionej w Sali Zabaw na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych albo zgadza się na korzystanie z infrastruktury udostępnionej w Sali Zabaw przez swoich podopiecznych na własną odpowiedzialność będąc osobą świadomą stanu zdrowia i możliwości fizycznych swoich podopiecznych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osób korzystających z Sali Zabaw, w tym za urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, w szczególności jeżeli powstały z winy osoby korzystającej z Sali Zabaw lub jej Rodzica / Opiekuna prawnego albo faktycznego (w tym Opiekuna zorganizowanej grupy), za wyjątkiem szkód spowodowanych wyłącznie przez sprzęt do gier i/lub rozrywki. Ani Właściciel ani Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki z udziałem Osób trzecich odwiedzających Salę Zabaw. W szczególności Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników, ponieważ na mocy niniejszego regulaminy zabrania się korzystania z Konstrukcji Zabawowej, innych Atrakcji oraz wyposażenia Sali Zabaw w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem albo w sposób niezgodny z oznaczeniami wskazującymi na warunki korzystania ze Sprzętów.
14. Zabrania się posiadania przy sobie (w tym w kieszeniach) podczas zabaw przedmiotów takich jak: telefon, klucze i inne tego typu. Pamiętaj, że przedmioty te mogą być przyczyną uszczerbku na zdrowiu dla Ciebie lub innego Gościa. Również zwracamy uwagę, że przedmioty tego typu mogą zagubić się w trakcie zabawy.
15. Dla bezpieczeństwa swojego i innych nie wchodź na salę zabaw w biżuterii (dotyczy to miedzy innymi: pierścionków, kolczyków, łańcuszków, bransoletek) ani w odzieży z metalowymi elementami – niniejszy regulamin tego zabrania. Nie wolno też przy korzystaniu z wyposażenia Sali zabaw (Konstrukcji Zabawowej, basenów z kulkami) posiadać napojów, żywności, gumy do żucia, cukierków oraz lizaków. Napoje oraz żywność spożywamy wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym (przy stolikach na terenie kawiarenki), obowiązuje zakaz wnoszenia własnego picia i jedzenia na teren Obiektu.
16. Posiadanie okularów podczas zabawy na Konstrukcji Zabawowej nie jest zalecane – mogą one ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, bądź stać się powodem uszczerbku na zdrowiu twojego dziecka, bądź innej osoby korzystającej z Obiektu. 
17. Wchodzenie na zjeżdżalnię pod prąd, zjeżdżanie głową w dół, wspinanie się na siatki, skakanie ze zjeżdżalni do basenu z piłkami oraz wchodzenie na obszary wyłączone z zabawy jest zabronione.
18. Każda osoba korzystająca Obiektu zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pracownika Sali Zabaw jeśli zauważy, że zdarzył się wypadek, lub gdy inna osoba  na terenie Sali Zabaw została ranna bądź nastąpiła inna niebezpieczna sytuacja, w tym wymagająca udzielenia pierwszej pomocy lub wezwania odpowiednich służb takich jak: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie.
19. Każda osoba korzystająca z Sali Zabaw dla własnego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa innych Gości zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić pracownika Obiektu, jeśli zauważy przypadek łamania niniejszego Regulaminu.
20. Zasady korzystania oraz bezpieczeństwa dotyczące niektórych atrakcji: Automaty do gier - sprzęt powinien być wykorzystywany według przeznaczenia; automaty do gier podłączone są do prądu o napięciu 230 V, dlatego zabrania się wyciągania przewodów zasilających oraz ich ponownego podłączania, zakazane jest samodzielne resetowanie automatu. Na jednym automacie może grać się tylko ilość osób określona przez producenta, czyli jeżeli automat przystosowany jest do gry dla jednej osoby to może na nim grać tylko jedna osoba (uczestnik), natomiast jeżeli automat przystosowany jest do gry dla dwóch osób, to mogą z niego korzystać 2 osoby. Konstrukcja dwupoziomowa – ze względów bezpieczeństwa i dla komfortu zabawy Dzieci, obowiązuje zakaz wchodzenia osób dorosłych na piętro konstrukcji zabawowej.
21. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Obiektu spowodowane siłami wyższymi. (tj. np. brak energii elektrycznej, brak dopływu wody z wodociągów miejskich).
22. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez Właściciela lub jego Pracowników. 
23. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą (w tym: zgubieniem lub pozostawieniem na terenie Sali Zabaw lub w jej otoczeniu), kradzieżą lub uszkodzeniem rzeczy osobistych odwiedzających, w tym także rzeczy cennych. Właściciel (Sala Zabaw)) nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni. Dlatego też zalecamy nie przynoszenie do Sali Zabaw ani na jej teren rzeczy cennych. Przedmioty osobiste, w tym takie, które są dla Ciebie cenne najlepiej zostaw w domu. 
24. Przedmioty znalezione (pozostawione po organizacji Imprezek Urodzinowych/ Wydarzeń Okolicznościowych lub osoby korzystające z Obiektu) w Sali Zabaw są przechowywane przez Właściciela jeden miesiąc kalendarzowy od dnia w którym przedmiot został znaleziony, po upływie tego terminu rzeczy są utylizowane zgodnie z zaleceniem producenta. 
25. Gość albo Rodzic/Opiekun w imieniu Dziecka albo też osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko przez rozpoczęcie korzystania z Sali Zabaw przez siebie lub Dziecko potwierdza świadomość i akceptuje fakt, iż na terenie Sali Zabaw znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Gościom (użytkownikom) Sali Zabaw. 
26. Gość Sali Zabaw, Rodzic/Opiekun w imieniu Dziecka bądź też osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko przez rozpoczęcie korzystania z Obiektu przez siebie lub Dziecko potwierdza świadomość i wyraża zgodę na nagrywanie video oraz robienie zdjęć użytkownikowi przez Właściciela/ Pracowników Sali Zabaw własnymi środkami Właściciela lub za pośrednictwem osób trzecich. Zdjęcia bądź nagrania mogą być wykorzystywane przez Właściciela (Salę Zabaw) w celach reklamowych, marketingowych i innych typu: Public Relations/Social Media (m. in. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Gość Sali Zabaw, Rodzic/Opiekun w imieniu Dziecka, bądź osoba, która jest odpowiedzialna za Dziecko zgadza się na fotografowanie siebie i Dziecka także przez inne osoby odwiedzające Salę Zabaw. Powyższe oznacza zgodę na wskazywanie Sali Zabaw jako lokalizacji miejsca wykonania zdjęć.
26.1. Wizerunek osoby fizycznej utrwalony przez Właściciela(Salę Zabaw) na zdjęciach lub filmach video w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja tej osoby nie stanowi jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów video przez Właściciela(Salę Zabaw) w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu lub filmie oraz ich późniejsze rozpowszechnianie przez Właściciela(Salę Zabaw) nie stanowią  przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku gdy Właściciel(Sala Zabaw), będzie chciał wykorzystać dane osobowe w celu wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych wystąpi do osób, których to dotyczy o zgodę na przetwarzanie ich danych informując o zakresie i celach przetwarzania danych.
26.2. Osoby odwiedzające Salę Zabaw mogą wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy video, na których zostanie utrwalony wizerunek innych osób. W takim przypadku Właściciel(Sala Zabaw) nie jest administratorem tych danych i nie odpowiada za ich przetwarzanie. Zapis poprzedzającego zdania nie wyklucza możliwości oznaczania Sali Zabaw „Szymonek Ancymonek” jako miejsca wykonania zdjęć/ nagrania filmu video przez osoby publikujące zdjęcia w celach niekomercyjnych. 
27. Prosimy pamiętać również że Państwa Dzieci to często energiczne pociechy, które nie mogą się zatrzymać, gdy wejdą do naszej Sali Zabaw. Upewnijcie się, że energia dziecka ma na celu rozrywkę, a nie niebezpieczne zachowania w stosunku do siebie oraz do innych.
28. Przypominamy, że każda Atrakcja w Sali Zabaw ma własne zasady bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego oraz innych Gości zapoznaj się z nimi oraz zapoznaj z nimi swoje Dzieci korzystające z obiektu za Twoją zgodą lub pozostającą pod Twoją opieką. Zwróć uwagę na możliwe konsekwencje w przypadku naruszeń zasad bezpieczeństwa. Najlepszym zabezpieczeniem jest zachowanie zdrowego rozsądku i umiarkowania.
29. Każdy odwiedzający, w tym Rodzic oraz Opiekun, jest odpowiedzialny za bezpieczną zabawę na terenie Sali Zabaw. Osoba/Dziecko, której zdrowie lub sprawność fizyczna nie pozwala na określone aktywności i zabawy nie powinna znajdować się na terenie Sali Zabaw lub nie powinna wykonywać tych aktywności i zabaw, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
30. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania Obiektu/Konstrukcji Zabawowej, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do Pracowników Sali Zabaw.
31. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sali Zabaw rozpatruje Właściciel w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres siedziby Sali Zabaw, t. j.: Sala Zabaw „Szymonek Ancymonek”, 93-219 Łódź,
ul. Tatrzańska 42/44 z dopiskiem „reklamacja”.
32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U z 2014 r., poz. 827).
33. Administratorem danych osobowych otrzymywanych w związku z funkcjonowaniem Sali Zabaw jest  firma „BUTTERFLY” F.H.U., NIP: 7251948622, REGON: 101408208 z siedzibą w  Łodzi (adres siedziby: ul. Brzechwy 7/30, 93-217 Łódź). Każdej osobie, której to dotyczy przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawiania.
34. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przyjęć urodzinowych, imprez zorganizowanych, wydarzeń okolicznościowych oraz na potrzeby ewentualnych reklamacji.
35. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.